نظری بر بائیوکمیک

درطول تاریخ بشری همیشه انسانهای خیر اندیش وآگاهی گذشته اند که درفکر ازاله دردهای همنوعان خویش بوده اند یکی ازاین افراد دکتر سوشلر بود که درتاریخ ۱۸آگوست ۱۸۲۱میلادی دراولدن برگ آلمان بدنیا آمد
درسال ۱۸۵۷ ازکالج اولدن برگ فارغ التحصیل شده وکاروتمرین باروش هموپاتی را آغازکرد.دکتر دبلیو اچ سوشلر انسانی ذهین وآشنا به قواعد تحقیق بودو بر زبان های بسیاری تسلط داشت.
این بزرگ مرد پس ازسالها خدمت به علم وانسانیت درتاریخ ۳۰مارس ۱۸۹۸چشم از جهان فرو بست.
گرچه برخی براین نظرند که بائیوکمیک یا همان روش اکتشافی دکتر سوشلر برگرفته از روش هموپاتی است ولی دکتر سوشلر این نظریه رارد کرده وروش خود را روشی جداگانه ومنفرد میداند.
دکتر سوشلر درسال ۱۸۷۳میلادی با ارائه ی مقاله نظریه ی خود درجامعه علمی مطرح کرد ودلائل خودرا در اثبات ادعای خود ارائه داد.
به نظر دکترسوشلر عدم تعادل یا فقدان مواد معدنی مورد لزوم بدن منجربه ایجاد بیماری دربافتهای بدن می شود و ارائه مواد معدنی ازدست رفته باعث صحت وعملکرد صحیح بافتها میشود.
تعریفBiochemistry
بائیوکمستری ترکیبی ازدولفظ است Bioیعنی زندگی وchemistryعلم عناصر درطبیعت یا علمی که درتبدیل وتغییراشیاء بحث می کند.
سوشلر روش خود را biochemicنام گذاشت بنابر نسبتی که روش او با Biochemstryداشت.
ازمنظربائیوکمیک بدن انسان از سلولهای بی شماری ساخته شده است وهر سلولی ساختار خاص وافعال خاصی دارد. درساختار وافعال سلول موادمعدنی خاص یاهمان نمک ها اهمیت وتاثیر خاصی دارند .تعادل مقدار آن مواد معدنی درسلول سبب صحت وکمبود این مواد باعث بیماری می شود.
این مواد معدنی ،ساخت سلولها- سوخت و ساز- ایمنی – قدرت بازسازی سم زدایی و بسیاری دیگر از عملکردهای سلول تأثیر مستقیم دارند و کمبود آن سلولها بدن را درگیر مسائل بسیاری خواهد کرد.
سوشلر بعد از تعیین مواد معدنی (نمکها) مورد لزوم بدن برای افزایش پتانسیل های شفائی نمکها را با یک حامل مخلوط کرد. و بنظر او لاکتوز از بهترین گزینه های انتخابی بود این حاصل توانایی انتقال سریع مواد به جریان خون را دارد لذا در کنار همه نمکها قرار داده شد.
استادصابر ملتانی علیه الرحمه که بعداز سالها تحقیق وتفحص نظریه اعضای مفردرا به دنیای طب ارائه داده بودند انسانی متفکر ومحقق بودند وهمه ی روشهای درمانی را بررسی می کردندودر نهایت ایشان به این نتیجه رسیدند که نظریه اعضای مفرد نه تنها نظریه درست وصحیح است بلکه معیاری برای سنجش دیگر نظریات ومهم آنها است.
طبق همین تفکراستادمرحوم به بررسی هموپاتی وبائیوکمیک نیزپرداختند.ونظریات خودرادرباره آنها تاحدی بیان فرمودند.
گرچه استاد صابرنسبت به هموپاتی روش بائیو کمیک را ترجیح می دادند ولی انتقاداتی نیز برآن داشتند . دراین باره کتابی نیز بنام فزیالوجیکل بائیوکمیک رسرچ را نیز تالیف کردند.
استاد صابر درحالی می فرمایند کیفیات مزاج اخلاط طبعی و غیر طبعی بنیاد آن هستند .
به نظر بنده گرچه در تشریحات روش بائیوکمیک چنین الفاظی از زبان دکتر سوشلر جاری نشده است ولی با کمی توجه به یقین می توان گفت که کیفیات مزاج واخلاط می توانند بنیاد این روش درمانی قرار بگیرند .
درجایی دیگر صابر ملتانی در باره بائیو کمیک می فرمایند :که روش بائیوکمیک روش درمانی کاملی نیست ولی اگر ادویه ی آن با توجه به مزاج دارو ومزاج بیماری تجویز شوند تاثیرات بالایی در درمان امراض خواهند داشت.
این کلام جناب استاد راهی را باز کرد برای تحقیق حکما نظریه ی اعضای مفرد بر روش بائیو کمیک وبکار گرفتن ادویه ی آن طبق اصول تعریف شده در قانون اعضای مفرد . اطبای بسیاری کار تحقیق بربائیو کمیک واستفاده از ادویه آن را شروع کردند.
باتجویز نمکهای دوازده گانه طبق اصول قانون اعضای مفرد به چنان نتایجی دست یافتند که اگر دکتر سوشلر زنده بودند شاید حیرت میکردند که نمکهای استخراج کرده او چه اثرات معجزه آسائی باخود دارند .
اگر یک محقق بتواند تجارب ومشاهدات خود را طبق قانون خاصی تعریف کند و دراثبات نظریه خود دلائل بنیادی ومحکمی ارائه دهد دنیای علم مجبور به قبول آن نظریه خواهد شد.
پزشکی کلاسیک نظری مثبت برطب سنتی هموپاتی وبائیوکمیک ندارد و از آنها با نام طب جایگزین ومکمل یاد می کند وآنها را درجای خود کامل نمی داند.لفظ طب مکمل لفظی بسیارخطرناک ودرنهایت مضر برای علمی همچون طب سنتی خواهد شد که عواقب بسیار بدی خواهد داشت و متاسفانه درمانگران ما نیزاین لفظ را بسیار بر زبان خود جاری می سازند.
دکترسوشلر به عدم تعادل وکمی مواد معدنی دربدن اشاره داشته ودراین باره تشریحات بسیاری کرده اند .
وبیشترین توجه ایشان نسبت به کمبود مواد، تفریط بوده ودرباره ی افراط یا افزایش مواد معدنی اشاره ی خاصی نکرده اند .
دراینجا باتوجه به نظریه ی اعضای مفرد هردو مورد افراط وتفریط رابه آسانی شرح داد.
درجایگاه تحلیل ،با کمی نمک، ودرجایگاه تسکین، با ازدیاد نمک مواجه هستیم وتحریک را میتوان سبب به اعتدال درآوردن نمکیات قرارداد.
استاد صابر درجایی دیگر می فرمایند این نمکیات دوازده گانه دربدن ما بمانند معمار ومصالح ساختمانی هستند.
همانطور که بدون یک معمار ومصالح مورد نیاز ساخت هیچ عنارتی امکان پذیر نیست،ساخت بدن نیز بدون وجود نمکیات غیر ممکن می باشد و اگر بنابر دلائلی درمقدار این نمکها کمی واقع شود بدن انسان بیمار می شود.
بنده بعداز آشنایی با این روش درمانی به چند دلیل درخود شوق نسبت به این روش وکاروتجربه با آن را پیداکردم.
یکی متعین بودن تعداد داروها وخلوص بالای آنها وسرعت جذب وحل پذیری ادویه آن وسهولت درمصرف آنها ودیگرحامل آن ،داروهایی        همیوپاتی گرچه تاثیرات شفا بخش خاص خود را دارند ولی اکثرا ازحامل الکل استفاده می شود. گرچه مقدار آن بحدی نیست که باعث تحریم آن شود ولی همین موضوع حس ناخوشایندی بوجود می آورد.ولی در بائیوکمیک از لاکتوزاستفاده میشود.
همان گونه که علاج بالغذادرنظریه اعضای مفردجایگاه خاصی داردطبق این روش هم می توان از غذا بهره کافی دررفع کمبود نمکها برد وبه همراه تجویز دارومی توان روندشفا را باتجویز درست غذا سرعت بخشید.
اطبای بسیاری برای تطبیق این روش با نظریه ی اعضای مفرد کار کرده وتجارب خوبی نیز بدست آورده اند.گرچه درتعیین مزاج نمکها اختلافاتی وجود دارد اما کار تحقیق بیشتر، این معما را نیز حل خواهد کرد.
در اینجا بصورت مختصر به تشریح نمکهای بائیکوریک و تأثیرات آنها در برخی بیماریها می پردازم.
کلکیر یا فاس
Calcarea phosphlica
CALCAREA PHOSPHORICA
این نمک در رشد و نمو بدن اهمیت خاصی دارد و کمبود کلسیم در بدن را برطرف می کند و باعث سختی و استحکام استخوانها می شود. کم خونی را درمان کرده و مانع از اخراج آلبومین از بدن می شود.
در درمان عفونت رحم ، عدم رشد مناسب استخوانها در اطفال کاربرد دارد.
کالی میور
KALI MURIATICUM
این نمک در رفع علائم صفراوی تأثیر فراوان دارد.
در درمان سوزش ادرار ، درد کلیه ها ، یرقان ، فشار خون بالای حقیقی و درد مفاصل غدی می توان از آن استفاده کرد.
سفیدی لایه روی زبان و کثافت آن در انتها علامت کمبود این نمک است. این نمک محرک مغز و اعصاب است.
کلکیر یا فلوریکا
CALCAREA FLURICA
این نمک در درمان بواسیر بادی ، نقرس، تحجر الفاصل وناسور مقعد کاربرد دارد از این نمک در درمان و تحلیل غدد متورم و سخت داخلی و خارجی می توان استفاده کرد. محافظ حمل است و مصرف این نمک باعث تقویت نیروی اراده در انسان می شود.

سلیکا

SILICEA
این نمک باعث اخراج مواد فاسد از بدن می شود – کمبود این نمک بر جسم و اخلاق تأثیرات مخرب دارد. در درمان عفونت ادرار ، سفلیس ، صرع ، رعشه ، بثورات پوستی ، عفونت ششها و عرق النساء کارآیی دارد.

فیرم فاس

FERRUM PHOSPHORICUM
این نمک باعث رساندن اکسیژن به تمام نقاط بدن می شود – در درمان کم خونی و افزایش پلاسمای خون داروئی موثر است.در رفع علائمی چون پیچش شکم ، سوزش روده ها سوزش کف دستها و پاها ، سرخی و سوزش چشمها ، نکسیر ، ورم لوزتین، بی خوابی تکرر ادرار و عدم تنظیم قاعدگی کاربرد دارد.

مگنشیافاس
MAGNESIA PHOS
این دارو در دردهای ریاحی که مکان تبدیل می کنند تاثیرات درمانی خاصی دارد.
ازاین نمک دردرمان انواع مختلف تشنج ،کزاز،صرع،لقوه وفلجها می توان استفاده کرد .
ضعف بدن ،لاغری وکثرت تعرق علامت خاص کمبود این نمک می باشد دردرمان زائل شدن حس بویایی بعداز سرما خوردگی میتوان ازاین نمک استفاده کرد

نترم فاس
NATRUM PHSPHORICUM
ازاین نمک دردرمان آروغها ی ترش ،ضعف حافظه سوداوی ،دردمعده بعداز صرف غذا، بوی ترش مدفوع،تعرق اسیدی،نفث الدم،ضعف باه و….می توان استفاده کرد

نترم سولف
NATRUM SULPH
میل به خود کشی،ترس وبیقراری،زردی سفیده چشم،کثرت لعاب دهان وتلخی دهان،از کمبود این نمک در بدن می باشد .دردرمان همه سنگ های بدن ،خشکی وسوزش بینی ،دیابت،شهوت کاذب مردان ،دردخصیتین وتبهای نوبتی کاربرد دارد.

نترم میور
NATRUM MURIATICUM
این نمک رطوبت اعضای داخلی بدن را فراهم می سازد.ازاین نمک دردرمان آفتهای دهانی،سردرد،آسم،تاخیر درایام قاعدگی ، احتلام ، امراض پوستی وغیره می توان استفاده کرد.

کلکریا سولف
CALCAREA SULPHURICA
کمبود این نمک در بدن باعث ایجاد عفونت می شود سوزش یاخارش کف پاها علامت کمبود این نمک است.
دردرمان دردناسور،تورم غدد حلق، عفونت ادراروادرار خونی کاربرد دارد

کالی فاس
KALI PHOSPHORICUM
ضعف و خستگی دائمی- اضطراب و ترس بی دلیل – ضعف حافظه – ضعف نیروی اراده درد، سوزش و خارش چشمها – عدم تحمل سر و صدا – طنین گوشها –بوی بسیار بد ادرار و مدفوع – بازدم متعفن می تواند از علائم کمبود این نمک در بدن باشد.
در اینجا به همین توضیحات مختصر درباره نمکهای دوازده گانه بائیوکمیک اکتفا خواهیم کرد.
در کتاب آشنایی با قانون اعضای مفرد نکته ای خدمت دوستان عرض شده که قانون اعضای مفرد معیاری است که با آن میتوان همه روشها و نظریات را سنجید و بررسی کرد.
از تجویز نمکیات بائیوکمیک طبق اصول قانون اعضای مفرد چنان معجزه های درمانی ظاهر گشته و موفقیت درمانی بدست آمده که عقلها را به تحیر فرو برده است به هر حال استفاده از ادویه بائیوکمیک به روش قانون اعضای مفرد خود ایجادی جدید در دنیای درمانگری است و هنوز با تجربه و تحقیق بیشتر می توان زوایای پنهان دیگری را نیز آشکار کرد.
ان شالله در مورد این روش درمانی و نحوه ی استفاده از نمکیات آن و تأثیرات درمانی این روش در رساله ای مستقل خواهیم پرداخت و تجارب و نظریات حکماء دیگر را نیز نقل خواهم کرد.
علم و حکمت گردنبندی زیبا و گران قیمت است که از به هم پیوستن درهای معرفت و نگینه های دانش ساخته می شود.
حکمت و دانائی گمشده مؤمن است و مؤمن در جستجوی آن است تا آن را بدست آورد.
در راه طلب علم رعایت آداب تعلیم و احترام استاد و پای گذاشتن بر نفس و منیّت و تحمل سختی ها اسباب و ذرائعی هستند که گوهر درون دانشجو را صیقل داده و چنان زیبایی به آن می بخشد که هر کس از دیدن او محفوظ شده و با او بودن را مایه افتخار و مباهات خواهد دانست.
معجزه پیامبر ما کتاب و علم است و این خود شرف این امت را بر امم دیگر ظاهر می سازد. پس مسلمان هیچگاه از دریای علم سیراب نخواهد شد. و گام برداشتن در راه طلب علم و معرفت توفیقی است که از جانب خداوند عالم به بندگانش داده می شود.
خادم طب انوش شادزهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*


6 − = پنج

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

27,386 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>