نبض شناسی

 نبض یکی از مهمترین ابزار تشخیص بیماریها در طب قدیم است و داشتن مهارت در تشخیص نبض  برای یک طبیب ومعالج بسیار ضروری است. استاذه قانون اعضای مفرد  با جمع بندی همه مطالب بیان شده توسط  اطبای نامدار درباره نبض توانسته اند با  زبانی ساده اصول نبض شناسی  را بیان کنند که با کمی توجه وتمرین  هرکس خواهد توانست در نبض شناسی مهارت پیدا کند.البته برای فهم اصطلاحات قانون اعضای مفرد توضیحاتی لازم است. در قانون اعضای رئیسه قلب کبد ومغز هستند که به ترتیب مراکز عضلات، غدد و اعصاب می باشند.هریک از این اعضای رئیسه دو ارتباط دارد و در مجموع شش ارتباط و در واقع شش نوع مزاج شکل میگیرد.

اگر اعصاب با غدد ارتباط داشته باشند تحریک اعصابی غدی(ترگرم)
اگر اعصاب با عضلات ارتباط داشته باشند تحریک اعصابی عضلانی(تر سرد)
اگر غدد با اعصاب در ارتباط باشند تحریک غدی اعصابی(گرم تر)
اگر غدد با عضلات در ارتباط باشند تحریک غدی عضلانی(گرم خشک)
اگر عضلات با غدد در ارتباط باشند تحریک عضلانی غدی(خشک گرم)
اگر عضلات با اعصاب در ارتباط باشند تحریک عضلانی اعصابی(خشک سرد)

طبق نظریه قانون اعضای مفرد بیماریها بعلت غلبه یکی از مزاجهای ششگانه در بدن بوجود می آیند.ونبض وسیله ای است که با آن  میتوان  تشخیص داد که کدامیک از این مزاجها در بدن غلبه کرده است. هریک از این مزاجها تأثیری جداگانه بر حرکت نبض دارند وبه آسانی قابل تشخیص هستند.در ابتدا نبض مفرد و بعد از آن نبض مرکب را باید تشخیص داد. نبض قانون اعضای مفرد بسیار ساده و در میدان عمل بسیار کارآمد است.با این روش نباضی  معالج اعتمادبه نفس پیدا  خواهد کرد و پیچیدگی هایی که در دیگر کتب طبی باعث سرگردانی شده دیگر وجود ندارند.این نوع نبض شناسی رموز خاص خود را دارد ولی برای شروع از این نوع بیان ساده تر نخواهید دید.

                                                                                                                                                

                                                                    نبض درقانون اعضای مفرد

 

درقانون اعضای مفرد نبض به سه قسم تقسیم می شود:

  • ۱-عضلانی(مشرف)۲- غدی(معتدل)۳-اعصابی(منخفض)
  • نبض عضلانی: آن نبضی است که با دست گذاشتن بغیرازفشاریا فشاربسیارکم احساس شود.
  • نبض اعصابی : آن نبضی است که با فشارزیاد به پائین و بالای استخوان احساس شود.
  • نبض غدی: آن نبضی است که درمیان مشرف ومنخفص احساس می­شود.

 

نکته :

در ابتدا باورداشتن آنچه بیان  میشود  بسیارضروری است.

ثانیاً قبل ازهمه، سه مقام نبض را متعیین کنید (این حالت مفرد نبض است)

بعد ازآن درحالت مرکب آنها توجه کنید. برای موفق شدن درامردرمان، دانستن سه مقام نبض اهمییت بسیاردارد. همراه با گرفتن نبض بررنگ قاروره، براز، رنگ بدن و زبان و کیفیت جسمانی نیز توجه کنید تا تشخیص درست صورت گیرد.

 

شرایط نبض که هنگام  گرفتن محسوس می­شوند

مقام-  مقدار   –   حجم   – حرکت – قرع   – قوام

                                                                         

2015-03-18-374

تشریح مقام نبض

با دست گذاشتن بر نبض بیمار یا با فشار کم و یا با فشار زیاد ضربه های آن احساس می­شود، ما اظهار این حالت را مقام نبض نامگذاری کرده­ ایم. درطب اسلامی ویونانی نبض ازنظرمقام ومکان به مشرف منخفض  ومعتدل تقسیم می­شود.

تشریح مقدار نبض

مراد از مقدار، مشخص کردن طول،عرض وعمق می­باشد لیکن در اینجا مراد ازمقدار نبض تنها تشخیص دادن طولانی یا کوتاه بودن آن است. بالا بودن یا عمق داشتن ارتباط با مقام نبض دارد، مقدار نبض درطب یونانی به نام های زیر یادکرده میشود:                  ۱٫طویل، قصیر،معتدل ۲٫عریض، ضیق، معتدل

طویل(دراز): نبضی است که به نسبت نبض معتدل، طول بیشتری داشته باشد در قانون به این نبض عضلانی  می­گویند.

قصیر(کوتاه): این  نبض متضاد نبض طویل است؛ با دوانگشت به مشکل احساس می­شود، این نبض اعصابی است.

معتدل: این نبض در میان طویل وقصیراحساس می­شود.

 

 

معیارسنجش:

چون ابزار تشخیص نبض انگشتان دست می­ باشند بهمین خاطربرای تشخیص،انگشتان معیار تشخیص می­ باشند وهرچهارانگشت برای این مقصد استعمال می­شوند، اگرطول نبض تا چهارانگشت یا از آن نیز بگذرد ما به چنین نبضی طویل میگوییم واگرطول آن  تا سه انگشت باشد این نبض معتدل و اگرازسه انگشت کمتر باشد نبض قصیراست.

عریض: نبضی است که نسبت به نبض معتدل با عرض بیشتری احساس شود، به آن نبض اعصابی می­گویند.

ضیق (تنگ): ای ننبض بیانگر تنگی شریان است وبه آن نبض غدی گفته می­شود.

معتدل آن است که درمیان عریض وضیق احساس شود. به این نبض عضلانی گفته می­شود.

نبض به دو علت عریض می­شود:

  • بعلت رطوبت
  • بعلت هوا

و به دو علت تنگ می­شود:

  • بعلت خشکی
  • بعلت حرارت

معیارسنجش:

برروی نبض چهار انگشت خود را به گونه ای بگذارید که آنها برسرخود بایستند یا بعبارت دیگرسرانگشتان،نبض را احساس کنند. اگرعرض نبض از نصف سرانگشت بیشتر باشد نبض عریض است و اگر تا نصف است معتدل و اگر ازنصف کمتر باشد یا یک چهارم، پس آن نبض ضیق است.

تشریح حجم نبض:

وقتی که ما نبض بیماررا میگیریم یا آن نبض حجیم محسوس می­شود یا بسیار باریک یا در میان آن دو. در قانون به آن حجم نبض گفته می­شود.

نبض حجیم: نبضی است که اجزای آن نبض از نبض شخص معتدل از نظرقطری، بزرگترمحسوس شود. این نبض بعلت ازدیاد رطوبات حجیم می­شود و بسیار قطور معلوم می­گردد. این نبض اعصابی است.

نبض باریک: نبضی است که اجزاء آن به نسبت نبض معتدل کمترمحسوس شوند. این نبض حرارت را اظهار می کند.

نبض معتدل: نبضی است که درمیان حجیم وباریک محسوس شود. این نبض اعتدال درحرارت و رطوبت را اظهار می­کند.

 

تشریح قرع (ضربه) نبض:

وقتی که ما دست بر نبض بیمارمی­گذاریم، نبض کم یا بیش برسرانگشتان ضربه می­زند، احساس کردن ضربه های نبض را قرع نبض می­گویند.

قوی: نبضی است که بر گوشت سرانگشتان با چنان قوتی ضربه می­زند که اثر آن تا عمق سرانگشتان احساس  می­شود؛ چنین نبضی بر قوی بودن قوت حیوانی دلالت دارد، در قانون اعضای مفرد به آن نبض عضلانی گفته  می­شود.

معتدل: آن است که درمیان قوی و ضعیف ضربه بزند.

معیارسنجش:

چهارانگشتر را روی نبض بگذارید ومشخص کنید که نبض با چه قدرتی به سرانگشتان ضربه می­زند و انگشتان را به عقب می­راند.همین قرع نبض است.

 

تشریح حرکت نبض:

وقتی که دست بر نبض بیمار بگذاریم حرکت نبض،سرعت یا کندی حرکت آن به آسانی با انگشتان احساس  می­شود وآن سه نوع دارد: سریع،بطی ومعتدل

سریع :نبضی  است که در حرکت سرعت داشته باشد. این نبض ازدیاد گازاسیدکربنیک (ترشی) را دربدن آشکارمی­کند و به آن نبض عضلانی گفته می­شود.

بطی(کند): نبضی است که مخالف سریع باشد .

 

تشریح قوام نبض (سختی ونرمی شریان)

این نبض حالت شریان را اظهار می­کند یعنی از آن سختی ونرمی نبض مشخص می­گردد­ وآن سه قسم دارد:

۱٫صلب ۲٫لین۳٫معتدل

صلب: نبضی است که از فشاردادن با انگشتان، سختی آن احساس شود. این خشکی بدن وکثرت سودا را اظهارمی­کند.درقانون این نبض عضلانی است.

لین: نبضی است که متضاد صلب باشد و دلیل بر زیاد ی رطوبات است و نبض اعصابی گفته می­شود.

معتدل: نبضی است که درمیان صلب ولین احساس شود.

معیارسنجش:

برنبض انگشت گذاشته جسم نبض را احساس کنید وسعی کنید که این را بفهمید که بر جسم شریان به آسانی فشار وارد می­شود یا خیر.این نکته را بخاطر بسپارید که این نبض (قوام)، برای فهمیدن وسنجیدن سختی، نرمی و اعتدال نبض است.


 

نام نبض
درطب یونانی
 تحریکات طبق
قانون اعضای مفرد
 نام خلط
متعلقه
 تشریح
 منخفض  اعصابی غدی  بلغم  چون نبض اعصابی از همه پائین تر قرار دارد و نبض غدی بالای آن، بهمین خاطر وقتی که تحریک اعصابی با غدد ارتباط داشته باشد این نبض درعمق زیاد احساس شده، حرکت کند و حجیم میشود. این نبض درعمق با فشار زیاد و با یک انگشت احساس میشود دراین نبض رنگ قاروره سفید مایل به زرد است.
 منخفض  اعصابی عضلانی  بلغم  وقتی که ارتباط اعصاب و مغز با کبد قطع شده با عضلات برقرار شود این نبض بعلت تعلق با عضلات از اعصابی غدی قدری بالاتر احساس میشود ونیز تا دو انگشت محسوس میشود،این نبض نسبت به اعصابی غدی قدری سریع تر میباشد و درحجم چنین محسوس میشود که از آب پر باشد با فشار معمولی انگشت درآن فرو میرود. دربعضی حالات، نبض بالا می آید و اگر به این طرف و آن طرف حرکت داده شود مانند طنابی، این طرف و آنطرف میرود، رنگ قاروره درآن سفید مایل به سرخی است.
 مشرف  عضلانی اعصابی  سودا  نبض عضلانی کاملاً بالا احساس میشود و هنگامی که عضلات با اعصاب ارتباط داشته باشند این نبض در حرکت سریع وپر از ریاح میشود، بعلت ارتباط با اعصاب از لحاظ جسمی مقداری حجیم ولی درحرکت سریع میباشد، با دست گذاشتن تا سه انگشت احساس میشود، رنگ قاروره درآن سرخ مایل به سفیدی است.
 مشرف  عضلانی غدی  سودا  چون این نبض خالص عضلانی بوده و ارتباط آن با اعصاب قطع شده، با کبد و غدد برقرار شده، درحرکت بینهایت سریع، از لحاظ جسمی باریک و لاغر معلوم میشود. بعلت انقباض در شریانها سخت محسوس میشود، با دست گذاشتن تا چهار انگشت احساس میشود رنگ قاروره درآن سرخ مایل به زردی است.
 معتدل  غدی عضلانی  صفرا  هنگامی که ارتباط غدد با عضلات برقرار -شود این نبض نسبت به عضلانی غدی کمی به طرف عمق میرود و چون با عضلات ارتباط دارد درحرکت سریع میباشد. با دست گذاشتن از سه تا چهار انگشت احساس میشود. رنگ قاروره درآن زرد مایل به سرخی است.
 معتدل  غدی اعصابی  صفرا  ارتباط این نبض با عضلات قطع و با اعصاب برقرار شده است. این نبض خالص غدی میباشد و در آن عضلات درتحلیل قرار دارند و شریانها فراخ میشوند و نبض بعلت تحلیل عضلانی درحرکت کند و از لحاظ جسمی حجیم و فراخ میشود. نبض درمیان عضلانی واعصابی بوده وتا سه انگشت احساس میشود رنگ قاروره در آن زرد مایل به سفیدی است.

 

 2015-03-18-373 2015-03-18-376 2015-03-18-377 2015-03-18-378 

 

 

 

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*


× هفت = 21

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

27,477 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>