قانون اعضای مفرد

کشته مروارید

کشته مروارید مزاج مروارید : درباره مزاج مروارید اقوال مختلفی نقل شده است. اسحاق بن عمران آن را در سردی و گرمی و خشکی و تری معتدل میداند. برخی نیز…

تحقيقات خواص مفردات

صدای فطرت

بررسی علل بیماریها

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ باسمه تعالی انسان درطول زندگی خودبامسائل، مشکلات وبیماری هامواجه میشود وعقل انسان همیشه درتلاش رفع مسائل خودمیباشد موضوع کارما طب ودرمان بوده و در آن…

علم الامراض

نظری بر بائیوکمیک

درطول تاریخ بشری همیشه انسانهای خیر اندیش وآگاهی گذشته اند که درفکر ازاله دردهای همنوعان خویش بوده اند یکی ازاین افراد دکتر سوشلر بود که درتاریخ ۱۸آگوست ۱۸۲۱میلادی دراولدن برگ…

بررسی علل بیماریها

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ باسمه تعالی انسان درطول زندگی خودبامسائل، مشکلات وبیماری هامواجه میشود وعقل انسان همیشه درتلاش رفع مسائل خودمیباشد موضوع کارما طب ودرمان بوده و در آن…

سوالات طبی

نظری بر بائیوکمیک

درطول تاریخ بشری همیشه انسانهای خیر اندیش وآگاهی گذشته اند که درفکر ازاله دردهای همنوعان خویش بوده اند یکی ازاین افراد دکتر سوشلر بود که درتاریخ ۱۸آگوست ۱۸۲۱میلادی دراولدن برگ…